Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

รายงานการมาปฏิบัติราชการ สแกนลายนิ้วมือ

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือสำหรับอาจารย์
คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
Mike
นายกสภามหาวิทยาลัย
Mike
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike