Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

รายงานการมาปฏิบัติราชการ สแกนลายนิ้วมือ

เมษายน 2561
พฤษภาคม2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม2561
สิงหาคม 2561

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือสำหรับอาจารย์
คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
Mike
นายกสภามหาวิทยาลัย
Mike
อธิการบดี
Mike
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
Mike
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike