Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

รายงานการมาปฏิบัติราชการ สแกนลายนิ้วมือ

เมษายน 2561
พฤษภาคม2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือสำหรับอาจารย์
คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
Mike
นายกสภามหาวิทยาลัย
Mike
อธิการบดี
Mike
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
Mike
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike