พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 ระเบียบ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 ประกาศ
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 ข้อบังคับ
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 ตุลาคม 2559
 พฤศจิกายน2559
 ธันวาคม 2559
 มกราคม 2560
 กุมภาพันธ์ 2560
 มีนาคม 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 

  คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
   
  คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  more
   
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  
   
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
  more
   
  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
   
  ประกาศ รายชื่อกรรมการสถามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
  more
   
  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ 1  
   
  รุ่นที่ 1 ผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
  รุ่นที่ 2 : คณาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559
  รุ่นที่ 3 : บุคลากรสายสนับสนุน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559
  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 และห้องประชุม 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม
  more
   
  การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปี 2558  
   
  ประกาศ กำหนดการดำเนินการเลือกตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  more
   
  การจัดทำกรอบอัตรากำลัง  
   
  แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 2559-2562
  more
   
  ข้อมูลบุคลากร สายวิชาการ (งานประกันคุณภาพ)  
   
  กรอบอัตราบุคลากร สายวิชาการ
  more
   
  การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย  
   
  ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
  more
   
  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
   
  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
  more
   
  ขอความร่วมมือเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
   
  (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...
  แบบเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  more
   
  การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)  
   
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลย 2
  more
   
  ประชาสัมพันธ์  
   
  ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
  ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ตำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
  การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ประกาศ ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
  ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
  more
   
  ประกาศการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2559
  more
   
  ข่าวรับสมัครงาน  
   
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2560
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
  more
   
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  
   
  ประกาศ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งผู้อำนวยการกองและเที่ยบเท่า
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลิอกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลิอกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเทภผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2559
  more
   
  ประกาศทุนพัฒนาบุคลากร  
   
  สัญญาลาศึกษาต่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
  ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2560
  more
   
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
   

   
   นางสาวชัชมน ประดิษฐการ
   
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปี 2558-2560
   
  DOWNLOAD
   

    แบบฟอร์มต่างๆ
   แบบฟอร์มเข้าพักอาศัยของบุคลากร
   แบบฟอร์มที่พักอาศัย สำหรับนักศึกษา
   แบบขอมีบัตรประจำตัว
   แบบขอหนังสือรับรอง
   แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   
   
  ข้าราชการพลเรือน
   

    บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ต่ำ - สูง
    ฐานคำนวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2554
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
    การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิและการปรับเงินเดือนชดเชย
   บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
    การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
   เครื่องแบบข้าราชการ (ใหม่)
   แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
    การกำหรดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
    ประกาศ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
   
  ลูกจ้างประจำ
   

   หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ
    บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - สูง ของลูกจ้างประจำ
    หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับลูกจ้างประจำ
    ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
    ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
    การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
    คู่มือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
    แบบฟอร์มการประเมินเลื่อนค่าจ้าง
   
  พนักงานราชการ
   

    ระบบพนักงานราชการ
    เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
    ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
   แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
   สัญญาจ้างพนักงานราชการ
   
   
  พนักงานมหาวิทยาลัย
   

   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
   แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน
   แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงานมหาวิทยาลัย
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
   
    
    
   

  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

   Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623