พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
 

 
ประเภทตำแหน่งทั่วไป
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 11. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 12. ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 22. ช่างเทคนิค
3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 13. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 23. ช่างกายอุปกรณ์
4. ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 14. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 24. ช่างทันตกรรม
5. ผู้ปฏิบัติงานประมง 15. ช่างภาพ 25. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 16. ช่างพิมพ์  
7. ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด 17. ช่างศิลป์  
8. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 18. ช่างเขียนแบบ  
9. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 19. ช่างเครื่องยนต์  
10. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 20. ช่างไฟฟ้า  
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ
1.  วิชาการเวชสถิติ 12. โสตทัศนศึกษา 23. วิศวกรรม
2.  วิเคราะห์นโยบายและแผน 13. ประชาสัมพันธ์ 24. วิชาการศิลป์
3.  นิติการ 14. วิชาการเกษตร 25. วิชาการช่างทันตกรรม
4.  บริหารงานบุคคล 15. วิชาการสัตวบาล 26. วิชาการศึกษา
5.  บริหารงานทั่วไป 16. การประมง 27. บรรณารักษ์
6.  วิชาการพัสดุ 17. วิทยาศาสตร์ 28. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
7.  วิชาการสถิติ 18. โภชนาการ 29. วิจัย
8.  วิเทศสัมพันธ์ 19. จิตวิทยา 30. เอกสารสนเทศ
9.  ที่ปรึกษา    20. วิชาการอาชีวบำบัด 31. นักสังคมสงเคราะห์
10. วิชาการเงินและบัญชี 21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
11. ตรวจสอบภายใน 22. สุขศึกษา  
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.  เทคนิคการแพทย์ 13. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. นักกายภาพบำบัด 8.  เภสัชกรรม 14. วิศวกรรมโยธา
3. ทันตแพทย์ 9.  รังสีการแพทย์ 15. วิศวกรรมโลหการ
4. การพยาบาล 10. กิจกรรมบำบัด 16. วิศวกรรมเกษตร
5. การแพทย์ 11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย 17. วิศวกรรมเคมี
6. การสัตวแพทย์ 12. วิศวกรรมเครื่องกล 18. สถาปัตยกรรม
ประเภทตำแหน่งต่างโครงสร้าง
1. ช่วยสอน (ครู) 4. บริหารงานพัสดุ
2. บริหารงานธุรการ 5. บริหารงานอาคารสถานที่
3. บริหารงานการเงินและบัญชี  
ประเภทตำแหน่งวิชาการ
1. ตำแหน่งวิชาการ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ศาสตราจารย์ 5. อาจารย์
3. รองศาสตราจารย์  
ประเภท ตำแหน่งผู้บริหาร
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623