พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ประกาศ  
 

yesประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง 2หมวดครุภัณฑ์ 27รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการรับสมัครและการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พท. และ ภาค กศ.พบ. พ.ศ. 2549
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาคารโสด พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในอาคารหอพักนักศึกษาหญิง พระนครนิเวศ 2 พ.ศ.2551  (ยกเลิก)
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในอาคารหอพักพระนครนิเวศ 1 พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการดำเนินงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
 ประกาศ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
 แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2556
 ประกาศ แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจ่ายเงินพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2557
 ประกาศ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่าย สำหรับผู้ไปศึกษาในสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐเช็ก (เพิ่มเติม) พ.ศ.2557
 ประกาศ อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 ประกาศ จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉับบที่ 3) พ.ศ.2557
 ประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2557
 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน พ.ศ.2557
 ประกาศ หลักเกณฑฺ์และวิธีการปรับค่าตอบตามวุฒิการศึกษา พ.ศ.2557
 ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
 ประกาศ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งผู้อำนวยการกองและเที่ยบเท่า พ.ศ.2558
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลิอกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี พ.ศ.2558
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลิอกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2558
 ประกาศ แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(แนวปฏิบัติการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วงใช้ระบบคู่ขนานกับระบบเดิม)
 ประกาศ แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ การติดต่อทำธุรกรรม กับศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
ประกาศ จัดตั้งสถาบันภาษา 
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย พ.ศ. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
ประกาศ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ. 2558
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559  
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประกาศ การจัดตั้งพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร  
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง  
ประกาศ กำหนดอัตราค่าสมมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน  
 
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623