พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ระเบียบ  
 

yes ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร พ.ศ. 2547
 
ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2548
 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษา พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
 
ระเบียบ ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรประจำ พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ว่าด้วยทุนยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแก่นักศึกษาและนักกีฬา พ.ศ. 2548
 
ระเบียบ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
 
ระเบียบ ว่าด้วยการให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาพ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.พท.) พ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากร (กศ.พบ.) พ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549
 
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพ.ศ. 2550
 
ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2550
 
ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ พ.ศ. 2550
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
 
ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ.2552
ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2553
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยแก่หน่วยงานภายอกของบุคลากร พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
  ระเบียบ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2556
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2558 
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. 2558 
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2558 
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.2559  (ยกเลิก)
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.2559  (ยกเลิก)
ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.2559
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการ การให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.2560
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการดำเนินงาน และการบริหารการเงินและการบัญชีของพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. 2559
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยการดำเนินงาน และการบริหารการเงินและการบัญชีของพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ว่าด้วยอัตราค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในคลินิก ของพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. 2560
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623