พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ  
 

   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.๑)
   แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ  (แบบ ปม.ลปจ.๒)
   แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้าง 
    (แบบ ปม.ลปจ.๓)
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้น ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล เพื่อปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) กลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ
   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
   หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจำ กรณีขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
    ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม
   แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623