พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

                                                                                                                                                      
ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์  หรดาล 20 มี.ค.2556
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล 21 มี.ค.2556
รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และการคลัง อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน 21 มี.ค.2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา  แสงเรือง 21 มี.ค.2556
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ 2 เม.ย.2556
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนและวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์ 26 เม.ย.2556
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  รักชาติ 1 พ.ค.2556
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ 20 มี.ค.2556
ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิสูตร์  สุขจรนิ 20 มี.ค.2556
ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ  ไทรชมภู 1 พ.ค.2557
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ชินวงศ์  ศรีงาม 21 ม.ค.2556
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน 4 ก.พ.2556
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส 21 ม.ค.2556
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์ 24 มิ.ย.2556
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ 17 ธ.ค.2555
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.สถาพร  ปกป้อง 5 ม.ค.2558
รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นาง ญ หญิง  สมแสน 24 เม.ย.2556
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม 26 ม.ค.2556
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ธงชัย  ทองอยู่ 26 ม.ค.2556
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ 26 ม.ค.2556
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ณัฐพล  ชุมวรฐายี 24 มิ.ย.2556
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์ 16 ม.ค.2557
ผู้อำนวยการกองกลาง นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ  
ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางจำปี  บุดดา  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ  พันธุเวช 5 ม.ค.2558
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอารี  จงรักษ์  
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวพรรณศิธร  สอนอิ่มศาสตร์  
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางเดือนเพ็ญ  สุขทอง  
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางพิชญา  สกุลสุธีบุตร  
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางชวนพิศ  วรรณการโสภณ  
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู นางสมคิด  รวมสันเทีย  
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ  
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางขนิษฐา  อยู่นุช  
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623