พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
หนังสือเวียนจาก สกอ.  
 

1. ศธ 0509(2)/ว.1433 ลงวันที่ 18 พ.ย. 53 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
2. ศธ 0509(2)/ว1435 ลงวันที่ 18 พ.ย. 53 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง

3. ศธ 0509(2)/ว.1 ลงวันที่ 12 ม.ค. 54    การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
                                                      ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
4. ศธ 0509(2)/ว.2 ลงวันที่ 24 ม.ค. 54    แนวทางการกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการ

5. ศธ 0509(2)/ว.3 ลงวันที่ 25 ก.พ. 54    การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
                                                      ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
6. ศธ 0509(2)/ว.4 ลงวันที่ 30 มี.ค. 54    แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบบริหารงานบุคคล
7. ศธ 0509(2)/ว395 ลงวันที่ 31 มี.ค. 54  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
8. ศธ 0509(2)/ว.5 ลงวันที่ 1 เม.ย. 54     แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการพลเรือนฯได้รับเงินเดือน
9. ศธ 0509(2)/ว.12 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 54   การปรับปรุงคุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10. ศธ 0503(3)/ว.507 ลงวันที่ 30 เม.ย. 55  หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
11. ศธ 0509(2)/ว.3 ลงวันที่ 1 พ.ค. 55    การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิและการปรับเงินเดือนชดเชย
12. ศธ 0509(2)/ว65 ลงวันที่ 21 มกราคม 56 แจ้งการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.
                                                          (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
13. ศธ 0509(2)/ว 93 ลงวันที่ 24 ม.ค. 56 ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณีการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมตามประกาศ ก.พ.อ.
                                                       เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
14. ศธ 0509(5).3/ว74 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภา
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
15. ศธ 0509(2)/ว6 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
16. ศธ 0509(2)/ว2 กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
17. ศธ 0509(2)/ว370 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

18. ศธ 0509(2)/ว469 ลงวันที่ 22 เม.ย. 56 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10)   พ.ศ. 2556

19. ศธ 0509.6(3.16)/ว688 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 56 ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์  ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ.
19. ศธ 0509.6(1)/ว1279 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 56 แจ้งการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ

 

 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623