พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

smileyบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
หนังสือที่  ศธ 0509(2)/ว 355  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555
 
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ       ตำแหน่งประเภททั่วป          
1. 3-1-03 วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

1. 3-6-01 กายภาพบำบัด
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

1. 4-5-01 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
   ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555

2. 3-1-04 นิติการ
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
2. 3-6-03 การพยาบาล
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
2. 4-7-09 ช่างเทคนิค 
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

3. 3-1-05 บริหารงานบุคคล
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
  ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

3. 3-6-06 เทคนิคการแพทย์
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

 
4. 3-1-06 บริหารงานทั่วไป 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
4. 3-6-07 เภสัชกรรม
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
 

 5. 3-1-07 วิชาการพัสดุ
   ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

5. 3-6-08 รังสีการแพทย์
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

 
6. 3-2-01 วิชาการเงินและบัญชี
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
   

7. 3-2-02 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

   
8. 3-3-01 วิชาการโสตทัศนศึกษา 
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
   

9. 3-3-02 ประชาสัมพันธ์
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

   
10. 3-4-01 วิชาการเกษตร
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
   

11. 3-5-01 วิทยาศาสตร์
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

   
12. 3-6-14 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
   


enlightened  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ.0509(2)/ว 10 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
enlightened  สรุปบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
   
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
   
1.  วิเคราะห์นโยบายและแผน 1.  วิศวกรรมไฟฟ้า
2.  นิติการ 2.  การพยาบาล
3.  บริหารงานทั่วไป 3.  การสัตวแพทย์
4.  วิชาการพัสดุ 4.  เทคนิคการแพทย์
5.  ตรวจสอบภายใน 5.  รังสีการแพทย์
6.  วิชาการโสตทัศนศึกษา 6.  วิศวกรรมเครื่องกล
7.  วิชาการเกษตร 7.  วิศวกรรมโยธา
8.  วิชาการสัตวบาล 8.  สถาปัตยกรรม
9.  วิชาการประมง  
10. วิทยาศาสตร์  
11. จิตวิทยา  
12. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
13. วิชาการศึกษา  
14. บรรณารักษ์  
15. นักวิจัย  
16. สังคมสงเคราะห์  
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623