พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ลูกจ้างชั่วคราว  
 

ประเภทการลา สิทธิการลา
 การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยไม่เกิน 15 วันทำการ
กรณี เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรก มีสิทธิลาป่วยได้โดยได้รับค่าจ้างปกติ ปีแรกไม่เกิน 8 วันทำการ เริ่มทำงานในปีแรกต้องครบ 6 เดือน จึงจะได้รับสิทธิลาได้
 การลากิจส่วนตัว ไม่มีสิทธิ
 การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ
สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ไม่มีสิทธิสะสมวันลา
 การลาอุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ไม่มีสิทธิ
 ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ไม่มีสิทธิ
 การลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล
1. มีสิทธิลาเข้าฝึกวิชาการทหารไม่เกิน 2 เดือน
2. ลาเข้ารับการระดมพลหรือเข้ารับราชการทดลองความพรั่งพร้อมไม่เกิน 30 วัน
เว้นแต่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์
 การลาเพื่อดูแลบิดา
หรือมารดา
ไม่มีสิทธิ
 การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาจากมหาวิทยาลัย 45 วัน และได้รับจาก สนง.ประกันสังคมอีก 45 วัน
กรณี ที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ
 ลากิจส่วนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง
จากลาคลอดบุตร
ไม่มีสิทธิ
 การลาเพื่อดูแลบุตร
และภรรยาหลังคลอด
ไม่มีสิทธิ
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623