พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ข้อบังคับ  
 

ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และปริญญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2548
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ..พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร 2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผ.ศ.พิเศษ ร.ศ.พิเศษ ศ.พิเศษ และ ศ.เกียรติคุณ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอน พ.ศ.2551
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของสายสนับสนุน พ.ศ.2553
ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่2 พ.ศ.2553
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการลาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับ-ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ-ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ-ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ-ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตำแหน่ง พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยบทนิยาม พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.2556 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.2557
 
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการปรับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานบริการวิชาการและฝึกอบรม พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ - จ่ายเงิน ในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2557
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ.2558
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ.2558
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยวิธีการขอต่อเวลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623