laugh แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 (ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี)
แบบที่ 1 มีผู้ค้ำประกัน
แบบที่ 2 ไม่มีผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3
แบบที่ 1 มีผู้ค้ำประกัน
แบบที่ 2 ไม่มีผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
mail แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ
แบบฟอร์มการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
แบบฟอร์มการลาพักผ่อน
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบลาออก สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบลาออก สำหรับพนักงานราชการ
แบบฟอร์มใบลาออก สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
ใบรับรองเวลาการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 
surprise แบบฟอร์มการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ภายใน/ต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
 
yes แบบฟอร์มใบสมัครงาน การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (เงินแผ่นดิน)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (เงินรายได้)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
ใบแจ้งความประสงค์ในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
 
smiley การปรับ - เพิ่มวุฒิ
แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาสำหรับข้าราชการ
 
heart แบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ
สัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาค้ำประกันการรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 
yes โอน ย้าย ข้าราชการพลเรือน
แบบฟอร์มหนังสือขอโอนย้ายข้าราชการ
 
devil ทุนพัฒนาบุคลากร
ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการขอขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบขอรับเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง)
หลักฐานการรับเงินทุนพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มความเห็นผู้บังคับบัญชา กรณีขออนุญาตไปสมัครศึกษาต่อ
 
บำเหน็จบำนาญ
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
 
devil ข้าราชการ
แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ [5300]
แบบขอรับเงินเพิ่ม [5316]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ   [แบบ สรจ.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ / ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพอายุ 65 ปี [แบบ สรจ.3]

หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ [แบบ สรจ.4]

ใบปะหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย ในการส่งเรื่องการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 
devil ลูกจ้างประจำ
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313]
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ  [แบบ สจป.2]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5]   
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 1]
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 2] กรณีที่ต้องการยกเลิก แบบ 1
ใบมอบฉันทะ เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้่างประจำ
 
devil กรณีถึงแก่ความตาย [ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ]
แบบขอรับ บำเหน็จตกทอด [5309] 
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ [แบบ สรจ.9]
แบบบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ [แบบ บ.2]
 
devil บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ [แบบ บ.2]
 
 สวัสดิการการรักษาพยาบาล
1 แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
เงินทำขวัญ
1 คำขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  
 
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)   
กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ในการขอรับเงินคืนจาก ก.บ.ข.  
กรอกแบบฟอร์มปกติ
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข.รง008/1/2551
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. แบบ กบข.005/2/2550
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. แบบ กบข.020
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) แบบ กบข.001/2/2550
แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบ กบข.บต001/2551
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบ กบข.บต 002/2551
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ แบบ กบข.จก 001/2551
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง008/2/2551
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ. แบบ ป.ค.14
แบบแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพ แบบ กบข.จพ 001/2551
ใบขอถอนเงินคืนจาก กบข. แบบ กบข.018/1/2551