พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ประชาสัมพันธ์  
 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2554)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (คณบดี)
แบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ผอ.สำนัก/สถาบัน)
แบบฟอร์มสมรรถนะบุคลากรสายบริหาร
เลื่อนกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินเดือน
การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย
การทำสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2555
ข้าราชการ ลูกจ้าง เฮ รับเงิน 15,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่
กำหนดวัน เวลา การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 1 (1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค.55)
ประกาศ เรื่อง นโยบายการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 เมษายน 2555)
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ
การต่อสัญญจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ เรื่อง นโยบายสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)
การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ 2 (วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 55)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2555
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
การมอบหมายงานและมอบอำนาจ
แบบฟอร์มการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ ปีงบประมาณ 2558
การขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ 2558-2561
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ตำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง กำหนดการดำเนินงานเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ใบสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 6/2556
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกาศ ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623