พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
 

รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศ เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ใบสมัคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศ เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศ รายชื่อกรรมการสถามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ เรื่อง การรับสมัคร การกำหนดคุณสมบัติ การดำเนินการ การออกเสียงและการตรวจนับคะแนน การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623