พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ข่าวรับสมัครงาน  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 4-2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 5-2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 5-2554
ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
ประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 5/2554 ตำแหน่งอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2554
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2254
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 7/2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 8/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2555
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2554
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ สาขาคหกรรม
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขวิชาคหกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขานิติศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการฝึกหัดครู
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2555
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/ 2555 สังกัดสาขานิติศาสตร์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2555
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิติศาสตร์
ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชานาฏศิลป์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขานิติศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2555
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาฟิสิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งอจาย์ สาขาฟิสิกส์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาฟิสิกส์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2555
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิติศาสตร์
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตั้งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศเลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิติศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ สาขานิติศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2555
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2555
ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2555
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2555
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สาขานิติศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2555
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 5/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 6/2555
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2555
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2555
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการผนึกกำลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ครั้งที่ 5/2555
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดืน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2555
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2556
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 7/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)สายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการบริหารธุรกิจ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการบริหารธุรกิจ
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการบริหารธุรกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2556
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2556
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครังที่ 3/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2556
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน และพนักงานราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2556
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 5-2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งบุคลากร ครั้งที่ 5/2556
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 6/2556
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2556
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 6/2556
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2556
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2557 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2557 (ฉบับที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2557
หัวข้อโดยสังเขปในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ กำหนดการดำเนินงานเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ อาจารย์ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2557
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2557
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2557
ประกาศรายละเอียดกรอบเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับสอบภาคความรู้ความสามารถ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบเเข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2557
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 5/2557
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ เพื่อคุัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2557
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ เพื่อคุัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2557
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2557
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ 1
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อโอนย้ายหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รับสมัครโอนย้ายหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายหน่วยงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2558
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยนานานชาติพระนคร (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้ืงที่ 1/2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558
แจ้งกำหนดการสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2558
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 2/2558
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 4/2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคััดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน รายละเอียดกรอบเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบระมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รายละเอียดกรอบเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2559
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623