พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 

 พระราชบัญญัติ
 กฎ/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 กฏ/ประกาศ ก.พ.อ.
 หนังสือเวียนจาก สกอ.
 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
 ข้อบังคับ
 ระเบียบ
 ประกาศ
 คำสั่ง
 หนังสือเวียนจาก กระทรวงการคลัง
 
แต่งตั้งผู้บริหาร
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลบุคลากร
 

 จำนวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้)
 
บุคลากร
 

 พนักงานราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

  คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
  คู่มือสำหรับอาจารย์
 
คู่มือการสอบสวนวินัย
 

 
  วิธีการใช้งาน
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
สิทธิการลาของบุคลากร
 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
รายงานการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 

 เมษายน2560
 พฤษภาคม2560
 มิถุนายน 2560
 กรกฎาคม 2560
 สิงหาคม 2560
 กันยายน 2560
 
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 


วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 181
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1125
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 31564

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ประกาศทุนพัฒนาบุคลากร  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสาขาวิชาและสถานศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3/2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่1/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิขยายเวลารับทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2555
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและมีสิทธิขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2555
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากร และขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2555
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากร และขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2555
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากร และขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2555
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้ง ที่๒-๒๕๕๖
ประกาศผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๓-๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4-2556
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2556
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งที่ 2/2557
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งที่ 4/2557
ประกาศ ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่าย สำหรับผู้ไปศึกษาในสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐเช็ก (เพิ่มเติม) พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2558
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่2/2558
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรและผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2558
สัญญาลาศึกษาต่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3/2560
ประกาศ ผู้มีสิทธิได้รับการขยายเวลาการรับทุกนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4/2560

 
  
  
 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-5226623

 Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 5226623