Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายงานการมาปฏิบัติราชการ สแกนลายนิ้วมือ

เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือสำหรับอาจารย์
คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

บุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคค

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

นางอรัญญา รัตนสมบูรณ์ (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส4)
นางสาวนวพร ฦาชา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางวนาพร ศรียา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสายชล พูลพงษ์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสาวธนัญชนก อุณหรัศมินันท์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นายอัครา แก้วแสง (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสุธีรา ศรีโสภา (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)
นางสาวอัญรินทร์ วัชรราศีวิทย์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
นายวิทู โชติรัตน์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
นางสาวปิยะรัตน์ ตรีสุนทรรัตน์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
นางสาวนวพร ไกรสุขุม (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
Mike
ITA กองบริหารงานบุคคล
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike