Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ข้อมูลทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คู่มือสำหรับอาจารย์
คู่มือสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

นางอรัญญา รัตนสมบูรณ์ (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส3)
นางสาวนวพร ฦาชา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางวนาพร ศรียา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสายชล พูลพงษ์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสาวธนัญชนก อุณหรัศมินันท์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นายอัครา แก้วแสง (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)
นางสุธีรา ศรีโสภา (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)
นางสาวอัญรินทร์ วัชรราศีวิทย์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
นายวิทู โชติรัตน์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
นางสาวปิยะรัตน์ ตรีสุนทรรัตน์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
นางสาวนวพร ไกรสุขุม (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)
Mike
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
Mike
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
Mike
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Mike
ITA กองบริหารงานบุคคล
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike