Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
พระราชบัญญัติ

enlightenedพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
   
enlightenedพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   
enlightenedพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
   
enlightenedพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
  พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
   
enlightenedพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
2. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542
3. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
4. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2543
5. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543
6. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
8. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551
9. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551
10. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
11. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553
12. หลักเกณฑ์และวิธีการหักเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อชำระหนี้