Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

smiley ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
smiley ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
smiley ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
laugh หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509.5/ว424 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 แจ้งข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
laugh หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0508/1775 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 แจ้งข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)
   
   
  รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก และมงกุฎไทย
  ปี พ.ศ. 2548
  ปี พ.ศ. 2549
  ปี พ.ศ. 2550
  ปี พ.ศ. 2551
  ปี พ.ศ. 2552
   
   รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรพรรดิมาลา