Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
หนังสือที่  ศธ 0509(2)/ว 355  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555
 
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ       ตำแหน่งประเภททั่วป          
1. 3-1-03 วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

1. 3-6-01 กายภาพบำบัด
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

1. 4-5-01 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
   ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2555

2. 3-1-04 นิติการ
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
2. 3-6-03 การพยาบาล
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
2. 4-7-09 ช่างเทคนิค 
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

3. 3-1-05 บริหารงานบุคคล
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
  ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

3. 3-6-06 เทคนิคการแพทย์
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

 
4. 3-1-06 บริหารงานทั่วไป 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
4. 3-6-07 เภสัชกรรม
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
 

 5. 3-1-07 วิชาการพัสดุ
   ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2555

5. 3-6-08 รังสีการแพทย์
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

 
6. 3-2-01 วิชาการเงินและบัญชี
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 
   ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
   

7. 3-2-02 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

   
8. 3-3-01 วิชาการโสตทัศนศึกษา 
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
   

9. 3-3-02 ประชาสัมพันธ์
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555

   
10. 3-4-01 วิชาการเกษตร
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555
   

11. 3-5-01 วิทยาศาสตร์
   ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555

   
12. 3-6-14 วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
   
 
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ.0509(2)/ว 10 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554
สรุปบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
   
ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
   
1.  วิเคราะห์นโยบายและแผน 1.  วิศวกรรมไฟฟ้า
2.  นิติการ 2.  การพยาบาล
3.  บริหารงานทั่วไป 3.  การสัตวแพทย์
4.  วิชาการพัสดุ 4.  เทคนิคการแพทย์
5.  ตรวจสอบภายใน 5.  รังสีการแพทย์
6.  วิชาการโสตทัศนศึกษา 6.  วิศวกรรมเครื่องกล
7.  วิชาการเกษตร 7.  วิศวกรรมโยธา
8.  วิชาการสัตวบาล 8.  สถาปัตยกรรม
9.  วิชาการประมง  
10. วิทยาศาสตร์  
11. จิตวิทยา  
12. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
13. วิชาการศึกษา  
14. บรรณารักษ์  
15. นักวิจัย  
16. สังคมสงเคราะห์