Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ

   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.๑)
   แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ  (แบบ ปม.ลปจ.๒)
   แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้าง 
    (แบบ ปม.ลปจ.๓)
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นของลูกจ้างประจำ
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้น ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล เพื่อปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ
   แบบประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) กลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ
   แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคคล เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
   หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจำ กรณีขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
    ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม
   แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานพิมพ์