Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
หนังสือเวียนจาก สกอ.

1. ศธ 0509(2)/ว.1433 ลงวันที่ 18 พ.ย. 53 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
2. ศธ 0509(2)/ว1435 ลงวันที่ 18 พ.ย. 53 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
3. ศธ 0509(2)/ว.1 ลงวันที่ 12 ม.ค. 54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
4. ศธ 0509(2)/ว.2 ลงวันที่ 24 ม.ค. 54 แนวทางการกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการ
5. ศธ 0509(2)/ว.3 ลงวันที่ 25 ก.พ. 54 การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
6. ศธ 0509(2)/ว.4 ลงวันที่ 30 มี.ค. 54 แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบบริหารงานบุคคล
7. ศธ 0509(2)/ว395 ลงวันที่ 31 มี.ค. 54 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
8. ศธ 0509(2)/ว.5 ลงวันที่ 1 เม.ย. 54 แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการพลเรือนฯได้รับเงินเดือน
9. ศธ 0509(2)/ว.12 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 54 การปรับปรุงคุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10. ศธ 0503(3)/ว.507 ลงวันที่ 30 เม.ย. 55 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
11. ศธ 0509(2)/ว.3 ลงวันที่ 1 พ.ค. 55 การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิและการปรับเงินเดือนชดเชย
12. ศธ 0509(2)/ว65 ลงวันที่ 21 มกราคม 56 แจ้งการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
13. ศธ 0509(2)/ว 93 ลงวันที่ 24 ม.ค. 56 ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณีการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
14. ศธ 0509(5).3/ว74 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
15. ศธ 0509(2)/ว6 บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
16. ศธ 0509(2)/ว2 กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
17. ศธ 0509(2)/ว370 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
18. ศธ 0509(2)/ว469 ลงวันที่ 22 เม.ย. 56 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10)   พ.ศ. 2556
19. ศธ 0509.6(3.16)/ว688 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 56 ซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์  ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ.
20. ศธ 0509.6(1)/ว1279 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 56 แจ้งการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
21. ศธ 0509(5)/ว 1679 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2560 มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขี้น พ.ศ. 2553