Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
หนังสือเวียนจาก สกอ.

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
แนวทางการกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการ
การดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553
แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบบบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการพลเรือนฯได้รับเงินเดือน
การปรับปรุงคุณสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิและการปรับเงินเดือนชดเชย
แจ้งการปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
ตอบข้อหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรณีการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 10)   พ.ศ. 2556
   
แจ้งการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขี้น พ.ศ. 2553
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88