Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2547 - 2555

ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2547
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และปริญญา (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2548
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ..พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรของข้าราชการและบุคลากร พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
คู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากร 2549
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2550  (ยกเลิก)
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผ.ศ.พิเศษ ร.ศ.พิเศษ ศ.พิเศษ และ ศ.เกียรติคุณ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอน พ.ศ.2551 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยชั้น สาขาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 2พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยการลาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ข้อบังคับ มรภ.พระนคร ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของพุทธวิชชาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.2555
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ข้อบังคับ-ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ-ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ-ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ข้อบังคับ-ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555
   
   
   
   
   
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88