Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ข้อบังคับ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตำแหน่ง พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ-จ่ายเงินในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยบทนิยาม พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ.2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการปรับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ.2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานบริการวิชาการและฝึกอบรม พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการและการรับ - จ่ายเงิน ในการฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557
ข้อบังคับ ว่าด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารพุทธวิชชาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดอาจารย์ผู้สอน พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันภาษา พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยวิธีการขอต่อเวลาของข้าราชการ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาหัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ว่าด้วยทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ข้อบังคับ ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2550  
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2563
ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ข้อบังคับ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565
ข้อบังคับ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88