Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

yes ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายได้เพื่อการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร พ.ศ. 2547
  ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษา พ.ศ. 2548 (ยกเลิก)
  ระเบียบ ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรประจำ พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ว่าด้วยทุนยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแก่นักศึกษาและนักกีฬา พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาพ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.พท.) พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากร (กศ.พบ.) พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549
  ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพ.ศ. 2550
  ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2550
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ พ.ศ. 2550
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
  ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร พ.ศ.2552
ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2553
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยแก่หน่วยงานภายอกของบุคลากร พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
  ระเบียบ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2556
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลสำหรับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2556 (ยกเลิก) 
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยว่าด้วยการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ พ.ศ. 2558 
ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2558 
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการการวิจัยและงานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88