Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

yesประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมติดตั้ง 2หมวดครุภัณฑ์ 27รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการรับสมัครและการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พท. และ ภาค กศ.พบ. พ.ศ. 2549
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาคารโสด พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในอาคารหอพักนักศึกษาหญิง พระนครนิเวศ 2 พ.ศ.2551  (ยกเลิก)
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในอาคารหอพักพระนครนิเวศ 1 พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการดำเนินงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2549
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
 ประกาศ เรื่อง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
 ประกาศ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
 แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2556 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจ่ายเงินพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
 ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่าย สำหรับผู้ไปศึกษาในสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐเช็ก (เพิ่มเติม) พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉับบที่ 3) พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2557 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน พ.ศ.2557 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑฺ์และวิธีการปรับค่าตอบตามวุฒิการศึกษา พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง วิธีการประเมินและแบบประเมินค่างานของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
 ประกาศ เรื่อง ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งผู้อำนวยการกองและเที่ยบเท่า พ.ศ.2558
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลิอกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี พ.ศ.2558
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลิอกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2558
 ประกาศ แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(แนวปฏิบัติการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วงใช้ระบบคู่ขนานกับระบบเดิม)
 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ประกาศ การติดต่อทำธุรกรรม กับศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  
 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งสถาบันภาษา  
 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย พ.ศ. 2558 
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 
 ประกาศ เรื่อง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ. 2558 
 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   
 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559   
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร   
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง   
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน   
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ 2 แล้วยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ยกเลิก)  
 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอ และการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
 ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน  
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงาน ที่ได้รับจากการให้บริการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก  
 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทตำแหน่งวิชาการ) จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
 ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทตำแหน่งวิชาการ) มาดำเนินการทำสัญญาจ้างใหม่