Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

yesประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการรับสมัครและการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พท. และ ภาค กศ.พบ. พ.ศ. 2549
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาคารโสด พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในอาคารหอพักนักศึกษาหญิง พระนครนิเวศ 2 พ.ศ.2551  (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในอาคารหอพักพระนครนิเวศ 1 พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่อง การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการดำเนินงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2549
ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและผลงานทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ พ.ศ.2549
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2549
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2549
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ.2549
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550
ประกาศ เรื่อง กรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา ผู้มีอำนาจอนุญาตการลา และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2553
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการให้อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. 2556
แบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2556 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและอัตราการจ่ายเงินพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่าย สำหรับผู้ไปศึกษาในสถานศึกษา ณ สาธารณรัฐเช็ก (เพิ่มเติม) พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฉับบที่ 3) พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2557 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน พ.ศ.2557 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑฺ์และวิธีการปรับค่าตอบตามวุฒิการศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง วิธีการประเมินและแบบประเมินค่างานของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องของตำแหน่งผู้อำนวยการกองและเทียบเท่า พ.ศ.2558
ประกาศ แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แนวปฏิบัติการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ช่วงใช้ระบบคู่ขนานกับระบบเดิม)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ การติดต่อทำธุรกรรม กับศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งสถาบันภาษา  
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย พ.ศ. 2558 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 
ประกาศ เรื่อง แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของบุคลากร สายวิชาการ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดกรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการเข้าพักในที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัย   
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งพระนครคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง   
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน   
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ 2 แล้วยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ยกเลิก)  
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอ และการให้ทุนพัฒนาบุคลากร  
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินส่วนที่ตกเป็นของหน่วยงาน ที่ได้รับจากการให้บริการวิจัยหรืองานที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก  
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทตำแหน่งวิชาการ) จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทตำแหน่งวิชาการ) มาดำเนินการทำสัญญาจ้างใหม่  
ประกาศ เรื่อง อัตราเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย   
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (11 ม.ค. 2562)  
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (10 ม.ค. 2563)   
ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการใช้ระบบแจ้งเตือนการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์   
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2563   
 
คู่มือมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ.2563    
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ    
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564    
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88