Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นายอัครา แก้วแสง (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)นายอัครา  แก้วแสง
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
 • กรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 • การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 • การบันทึกและแก้ไขข้อมูลประวัติบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งทางสายงาน ตำแหน่งบริหาร การออกรหัสพนักงาน และอื่นๆ ในระบบ MIS และ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
 • การตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
 • การทดลองปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ
 • การปรับค่าตอบแทนตามวุฒิ
 • การลาออก การโอน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร การเปลี่ยนประเภทเงินค่าตอบแทน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • เงินชดเชยการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • ฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • รายงานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชาวต่างประเทศ ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ตรวจสอบและให้ข้อมูลวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนการพิมพ์หนังสือรับรอง
 • การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 • ดูแลระบบเว็บไซต์ประจำกองบริหารงานบุคคล
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย