Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสายชล พูลพงษ์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)

                                             
นางสายชล  พูลพงษ์
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบุคคลและพัฒนา
 
 • ให้ข้อมูลและตรวจสอบการจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน และกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนตลอดจนการจัดสรรอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 • การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การทดลองปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะเวลาสี่ปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และส่งสำเนาสัญญาจ้างตามที่พนักงานสายสนับสนุนร้องขอ
 • การลาออก การโอน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
 • เงินชดเชยการออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • ฐานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • รายงานข้อมูลบุคลากรต่อหน่วยงานภายนอกและภายใน
 • พิจารณาอัตราค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรบางตำแหน่ง
 • การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายเดือน
 • การบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลประวัติบุคลากรสายสนับสนุนในระบบ MIS และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปรับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา พ.ศ.2557 และพนักงานใหม่
 • ดำเนินการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เงินงบประมาณแผ่นดิน) และพนักงานราชการ
 • กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ การต่อสัญญา และส่งสำเนาสัญญาจ้างตามที่พนักงานราชการร้องขอ
 • ตรวจสอบและให้ข้อมูลวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนการพิมพ์หนังสือรับรอง
 • บัญชีอัตราค่าตอบแทน / ค่าจ้าง ขั้นต่ำ ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ
 • การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปีงบประมาณ
 • รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88