Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสาวธนัญชนก อุณหรัศมินันท์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)นางสาวธนัญชนก  อุณหรัศมินันท์
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
 
 • การจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน
 • กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • การลาศึกษาต่อ วิจัย เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรม ลาศึกษา
 • ทุนพัฒนาบุคลกร ประชุมทุน งานเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร งานฐานข้อมูลผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • การแต่งตั้งอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
 • งานฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สายสนับสนุน)
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวชี้วัด
 • การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบในการดำเนินการหลังจากการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายที่อธิการบดีมอบหมาย
 • รับผิดชอบฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (National Academic Position) NAP เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88