Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสาวธนัญชนก อุณหรัศมินันท์ (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)นางสาวธนัญชนก  อุณหรัศมินันท์
ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ
 
 • การจัดทำโครงสร้างหน่วยงาน
 • กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • การลาศึกษาต่อ วิจัย เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และฝึกอบรม ลาศึกษา
 • ทุนพัฒนาบุคลกร ประชุมทุน งานเบิกจ่ายทุนพัฒนาบุคลากร งานฐานข้อมูลผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
 • การแต่งตั้งอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
 • งานฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ (สายสนับสนุน)
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวชี้วัด
 • การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบในการดำเนินการหลังจากการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายที่อธิการบดีมอบหมาย
 • รับผิดชอบฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (National Academic Position) NAP เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย