Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
นางอรัญญา รัตนสมบูรณ์ (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส3)

                                           


นางอรัญญา  รัตนสมบูรณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส3
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 
 • การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ
  (ในฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง)
 • การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและการขอพระราชทานเพลิงศพให้แก่ข้าราชการฯ/ผู้รับบำนาญ
 • การขอรับบำเหน็จ บำนาญและบำเหน็จตกทอดของข้าราชการฯ บำเหน็จตกทอด ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างประจำ และบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มผู้รับบำนาญ
 • กบข. กสจ.
 • การขอกำหนดตำแหน่งเสนอ สป. อว. เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารตามวาระ และที่ไม่มีวาระ (เสนอ สป. อว.)
 • การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างประกาศกระทรวง กฎกระทรวง คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงาน
 • การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการประเมินข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 • การเลื่อนเงินเดือนของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ
 • การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ
 • การลาออกจากราชการ โอน ย้าย ตัดโอนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 • ฐานข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำเหน็จบำนาญในระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
 • การแก้ไขเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่ง ผศ., รศ., ศ.
 • การกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. เพื่อรับเงินเดือนประจำตำแหน่ง และทำตกเบิกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชีกลาง
 • ทำเนียบข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ อ., ผศ., รศ., ศ. ในฐานข้อมูล สป. อว. (เฉพาะข้าราชการฯ)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย