Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
นางสาวนวพร ฦาชา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)

 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • บันทึกข้อมูลเงินเดือนในระบบ Payroll ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • บันทึกข้อมูลเงินเดือนใน ก.พ. 7 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนที่แจ้งมาที่กองบริหารงานบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในฐานข้อมูล/ในระบบ Payroll เช่น ตัด/โอน/ย้าย ลาออก เกษียณ เสียชีวิต เปลี่ยนชื่อ-สกุล ปฏิบัติช่วยราชการ ปรับวุฒิการศึกษา ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
 • การแก้ไขคำสั่งเงินเดือนย้อนหลังกรณีปรับวุฒิการศึกษา/ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
 • ดูแลและจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • ลงแฟ้มประวัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนที่แจ้งมาที่กองบริหารงานบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน)
 • สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเสียชีวิต ติดต่อประสานงานผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย