Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
นางวนาพร ศรียา (ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ)

  • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
  • ฐานข้อมูลข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 50 ช่อง (ส่ง สป. อว.)
  • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี/ ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย), ใบกำกับเครื่องราชย์, การขอพระราชทานภาพถ่าย
  • บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฐานข้อมูลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)
  • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
  • การลงเงินเดือนใน ก.พ.7 ของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของรอบการประเมินฯ
  • บัญชีสรุปสถิติการลาของข้าราชการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรกองบริหารงานบุคคล รวบรวมสรุปบัญชีของข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการของทุกหน่วยงาน เสนอมหาวิทยาลัยและสรุปการลาของบุคลากรทุกประเภทเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนแต่ละรอบการประเมินฯ
  • จัดเก็บลายนิ้วมือ ปรับปรุงลายนิ้วมือ ดึงข้อมูลการลงนามปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ) เข้า-ออก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  • ตรวจสอบและให้ข้อมูลวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานและอัตราเงินเดือนที่ได้รับก่อนการพิมพ์หนังสือรับรอง
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย