Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสาวอัญรินทร์ วัชรราศีวิทย์ (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ)

 • การสืบสวนข้อเท็จจริง
 • การสอบสวนวินัย
 • การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 • การสอบจรรยาบรรณ
 • งานเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีอนุญาโตตุลาการ
 • การสอบสวนถ้อยคำทายาท
 • การสอบข้อเท็จจริงข้าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้าน
 • การร่าง/ตรวจร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง
 • การร่าง/ตรวจร่าง MOU
 • การทวงหนี้ของมหาวิทยาลัย
 • นิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
 • ข้อหารือในประเด็นข้อกฎหมาย
 • ฐานข้อมูลงานวินัย
 • อุทธรณ์ – ร้องทุกข์
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย