Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี