Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
2. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (เพิ่มเติม)

                                               
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทางออนไลน์ ตามลำดับเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครในแต่ละประเภท
QR Code/Line ID
จ้างงาน 1 จ้างงาน 2 จ้างงาน 3
Line ID : 097-075-7280 Line ID : 097-074-3610 Line ID : 097-074-1343