Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
23 มกราคม 2561

บำเหน็จบำนาญ
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ)
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
 
devil ข้าราชการ
แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ [5300)
แบบขอรับเงินเพิ่ม [5316]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ   [แบบ สรจ.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2]
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ / ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพอายุ 65 ปี [แบบ สรจ.3]

หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัิติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ [แบบ สรจ.4]

ใบปะหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย ในการส่งเรื่องการขอรับบำเหน็จ บำนาญ
หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 
devil ลูกจ้างประจำ
แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ลูกจ้าง  [5313]
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1]
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ  [แบบ สจป.2]
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5]   
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 1]
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ [แบบ 2] กรณีที่ต้องการยกเลิก แบบ 1
ใบมอบฉันทะ เพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้่างประจำ
 
devil กรณีถึงแก่ความตาย [ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ]
แบบขอรับ บำเหน็จตกทอด [5309] 
หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ [แบบ สรจ.9]
แบบบันทึกการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ [แบบ บ.2]
 
devil บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
แบบรายงานขอรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ [แบบ บ.1]
แบบส่งเรื่องขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ [แบบ บ.2]
 
 สวัสดิการการรักษาพยาบาล
1 แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 
เงินทำขวัญ
1 คำขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  
 
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)   
กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ในการขอรับเงินคืนจาก ก.บ.ข.  
กรอกแบบฟอร์มปกติ
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข.รง008/1/2551
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข. แบบ กบข.005/2/2550
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. แบบ กบข.020
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) แบบ กบข.001/2/2550
แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบ กบข.บต001/2551
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบ กบข.บต 002/2551
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ แบบ กบข.จก 001/2551
แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง008/2/2551
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ. แบบ ป.ค.14
แบบแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพ แบบ กบข.จพ 001/2551
ใบขอถอนเงินคืนจาก กบข. แบบ กบข.018/1/2551

slot deposit pulsa http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor Slot Dana slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88