Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่งทั่วไป
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 11. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 12. ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 22. ช่างเทคนิค
3. ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 13. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 23. ช่างกายอุปกรณ์
4. ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 14. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 24. ช่างทันตกรรม
5. ผู้ปฏิบัติงานประมง 15. ช่างภาพ 25. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
6. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 16. ช่างพิมพ์  
7. ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด 17. ช่างศิลป์  
8. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 18. ช่างเขียนแบบ  
9. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 19. ช่างเครื่องยนต์  
10. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 20. ช่างไฟฟ้า  
ประเภทตำแหน่งเชียวชาญเฉพาะ
1.  วิชาการเวชสถิติ 12. โสตทัศนศึกษา  23. วิศวกรรม
2.  วิเคราะห์นโยบายและแผน 13. ประชาสัมพันธ์ 24. วิชาการศิลป์
3.  นิติการ 14. วิชาการเกษตร 25. วิชาการช่างทันตกรรม
4.  บริหารงานบุคคล 15. วิชาการสัตวบาล 26. วิชาการศึกษา
5.  บริหารงานทั่วไป 16. การประมง 27. บรรณารักษ์
6.  วิชาการพัสดุ 17. วิทยาศาสตร์ 28. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
7.  วิชาการสถิติ 18. โภชนาการ 29. วิจัย
8.  วิเทศสัมพันธ์ 19. จิตวิทยา 30. เอกสารสนเทศ
9.  ที่ปรึกษา 20. วิชาการอาชีวบำบัด 31. นักสังคมสงเคราะห์
10. วิชาการเงินและบัญชี 21. วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
11. ตรวจสอบภายใน 22. สุขศึกษา  
ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7.  เทคนิคการแพทย์ 13. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. นักกายภาพบำบัด 8.  เภสัชกรรม 14. วิศวกรรมโยธา
3. ทันตแพทย์ 9.  รังสีการแพทย์ 15. วิศวกรรมโลหการ
4. การพยาบาล 10. กิจกรรมบำบัด 16. วิศวกรรมเกษตร
5. การแพทย์ 11. เวชศาสตร์การสื่อความหมาย 17. วิศวกรรมเคมี
6. การสัตวแพทย์ 12. วิศวกรรมเครื่องกล 18. สถาปัตยกรรม
ประเภทตำแหน่งต่างโครงสร้าง
1. ช่วยสอน (ครู)    
2. บริหารงานธุรการ    
3. บริหารงานการเงินและบัญชี    
4. บริหารงานพัสดุ    
5. บริหารงานอาคารสถานที่    
ประเภทตำแหน่งวิชาการ
1. ตำแหน่งวิชาการ    
2. ศาสตราจารย์    
3. รองศาสตราจารย์    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
5. อาจารย์    
ประเภท ตำแหน่งผู้บริหาร
1. ผู้บริหาร    
2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า    
3. ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า