Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
นางสุธีรา ศรีโสภา (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)นางสุธีรา  ศรีโสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 • ดำเนินงานรับ - ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอกของกองบริหารงานบุคคล ได้แก่ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ และแจ้งเวียนหนังสือทุกประเภท หรือนำส่งแฟ้มเสนอพิจารณาลงนาม
 • ช่วยงานการจัดประชุมทุกประเภทของบุคลากรภายในกองบริหารงานบุคคล
 • งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
 • งานการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานการจัดการความรู้ (KM)
 • การอออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ การเลือกตั้งสภา
 • ดูแลระบบเว็บไซต์ประจำกองบริหารงานบุคคล
 • นำใบลงนามปฏิบัติราชการของคณาจารย์ และข้าราชการฯ (สายสนับสนุน) ในส่วนของคณะไปวางที่ห้องศูนย์ข้อมูล และในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ไปวางหน้าห้องสำนักงานอธิการบดี
 • รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย