Human Resources Management Division Human Resources Management Division
กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
TH | EN
หน้าหลักติดต่อเรา
แบบฟอร์มต่างๆ ทั่วไป
21 มกราคม 2561

laugh แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 (ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี)
แบบที่ 1 มีผู้ค้ำประกัน
แบบที่ 2 ไม่มีผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3
แบบที่ 1 มีผู้ค้ำประกัน
แบบที่ 2 ไม่มีผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
 
mail แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ
แบบฟอร์มการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
แบบฟอร์มการลาพักผ่อน 
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบลาออก สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มใบลาออก สำหรับพนักงานราชการ
แบบฟอร์มใบลาออก สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
ใบรับรองเวลาการมาปฏิบัติราชการ (สแกนลายนิ้วมือ)
 
surprise แบบฟอร์มการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ภายใน/ต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
 
yes แบบฟอร์มใบสมัครงาน  การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (เงินรายได้)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (เงินรายได้)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน พนักงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร (เงินรายได้)
แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Application-form-EDITED)
ใบแจ้งความประสงค์ในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเงินรายได้
 
smiley การปรับ - เพิ่มวุฒิ
แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาสำหรับข้าราชการ
 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
 
heart แบบฟอร์มสัญญาต่าง ๆ
สัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาค้ำประกันการรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 
yes โอน ย้าย ข้าราชการพลเรือน
แบบฟอร์มหนังสือขอโอนย้ายข้าราชการ
 
devil ทุนพัฒนาบุคลากร
 
แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการขอขยายเวลารับทุนพัฒนาบุคลากร
แบบขอรับเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ต่อเนื่อง)
หลักฐานการรับเงินทุนพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มความเห็นผู้บังคับบัญชา กรณีขออนุญาตไปสมัครศึกษาต่อ